5 Simple Techniques For dich vu lam quyet toan thue thu nhap ca nhan- Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay. Phần mềm sẽ tự động cập nhật

em có được tập hợp tổng thu nhập lại và nộp thuế theo bậc lũy tiến tại công ty chính k? và văn bản nào quy định về các vấn đề này. Em cảm ơn mọi người nhé

với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.

  Dịch vụ hải quan

Chỉ tiêu [17] Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: bảo Helloểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo Helloểm bắt buộc.

Trả lời: Theo quy định tại khoản two.6, Điều four Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc không cần phải nộp cho cơ quan thuế chỉ cần nộp cho Công ty chi trả thu nhập. Và công ty có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

Nhấp vào đây để quay lại trang chủ Amazon Web Companies Liên hệ bộ phận bán hàng Hỗ trợ  Tiếng Việt  Tài khoản của tôi  Tạo tài khoản AWS Sản phẩm

Khi chi trả khoản tiền lương, tiền công cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới three tháng có tổng mức trả thu nhập từ two triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp khấu trừ thuế theo mức ten% trên thu nhập trước khi chi trả.

+ Doanh nghiệp sau khi tổ chức dich vu ke toan lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì Doanh nghiệp mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QTT thay cho người lao động.

"Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký Hợp đồng thử việc với người lao động:

Tổ chức mới nếu thực Helloện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả dich vu lam quyet toan thue thu nhap ca nhan phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả (tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động).

Trường hợp tổ chức trả thu nhập ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST, để đảm bảo hồ sơ khai quyết toán thuế của người nộp thuế được đầy đủ đúng quy định thì dich vu ke toan cơ quan thuế căn cứ vào nhu cầu thực tế cấp chứng từ khấu trừ thuế cho Công ty để Công ty cấp cho người nộp thuế.

Kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế tại đơn vị, kể cả các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và các trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập dich vu ke toan chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (cá nhân có thu nhập này phải làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm dich vu lam quyet toan thue thu nhap ca nhan căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *